Skip til hoved indholdet
  Hjem Dalhaven

Dalhaven

Velkommen til Dalhaven

Dalhaven er en institution hvor der altid er liv og plads til alle.

Vi ser anerkendelse som en forudsætning for, at det enkelte barn bliver mødt, forstået og accepteret som netop det er.
Vi udfordrer børnene på en respektfuld måde. Dette bl.a. ved at danne fællesskaber og relationer gennem aktiviteter på tværs i huset:

Vi mødes hver fredag i vuggestuentil fællessang. I børnehaven mødes vi til FED fredag. 
Vi fejrer traditioner sammen. 
I Dalhaven ønsker vi at skabe et miljø hvor børn og forældre føler sig set, forstået og ankerkendt.
Vi ser at børn der trives, er trygge og spontane børn. Glæde og humor er kendetegnene for stemningen i huset, hvor børnene møder engagerede voksne, med en positiv tilgang til udvikling og trivsel.

I vores hus er der altid plads og hjerterum, og vi giver mulighed for at alle følelser er accepteret.

Alle børn hos os skal have følelsen og forståelsen af, at være en del af fællesskabet. Vi ser en stor værdi i, at der dannes venskaber af gode karakter mellem børnene.

Dette anerkendende fællesskab er ligeledes grundstenene i vores arbejde med børn med særlig behov.

Vores hus er inddelt i 3 torve, der fungerer som fællesrum, samt forum for samarbejde på tværs af grupperne:

Torv 1 består af børnehavegrupperne Rødhalse og Solsorte.
Torv 2 består af børnehavegrupperne Spurve og Silkehaler.
Torv 3 består af vuggestuegrupperne Lærker, Musvitter og Mejserne.
Derudover har vi vuggestuen Uglerne, som er beliggende op mod Torv 1.

Læs mere om Dalhaven

Dalhavens kerneopgave 

Det er vores fornemmeste mål, at skabe de bedst mulige rammer for hele barnets udvikling, læring og trivsel.

Pædagogiske mål

Det er vores mål, at barnet får tryghed og omsorg
Dette vil vi tilgodese ved:

 • at barnet får opmærksomhed
 • at barnet føler sig velkommen og værdsat
 • at barnet bliver set og hørt
 • at der er gode barn-voksen relationer

Det er vores mål, at give barnet gode betingelser for udvikling af sociale færdigheder
Dette vil vi tilgodese ved:

 • at der er tid og rum til leg
 • at støtte barnet i læring og tilegnelse af  sociale kompetencer
 • at tilskynde udvikling af venskaber, samt opbygning af selvværd
 • at give plads til og forståelse for forskellighed

Det er vores mål, at fremme udvikling af sprog, motorik og kreativitet
Dette vil vi gøre ved:

 • at være nærværende overfor barnet
 • at give plads til samtale og at læse/fortælle historier
 • at have meget udeliv
 • at have aktiviteter i motorikrummet
 • at have godt udviklende legetøj
 • at have aktiviteter med tegne, klippe, klistre, male, ler, mad etc.

Det er vores mål, at forældre og personale har et åbent og godt samarbejde
Derfor vil vi:

 • samarbejde omkring barnets udvikling tilstræbe tid til den daglige snak om barnets oplevelser m.v.
 • tilbyde samtaler, efter behov, om det enkelte barns udvikling og trivsel
 • tilstræbe åbenhed, for at fremme tillid

Dette vil vi gøre ved:

 • at have aktiviteter, der fremmer skolestartfærdigheder og modenhed
 • at udvikle samarbejde med skole i relation til skolestart
 • at fremme barnets selvhjulpenhed og robusthed, samt almen sociale færdigheder i relation til skolestart og videre i livet
 • at udfordre barnet

Det er vores mål, at fremme barnets positive oplevelser af overgang fra dagpleje/vuggestue til børnehave, samt fra børnehave til skole/sfo

 • dagpleje/vuggestue og børnehaven samarbejder om overgang
 • institutioner og skoler samarbejder om overgang
 • børn, forældre og voksne på besøg inden overgang
 • institution og skoler vurderer egen og fælles  indsats med overgang

Det er vores mål at tilgodese de store børnehavebørn gennem specielle aktiviteter det sidste halvår de gåri børnehaven

Mødestruktur i Dalhaven

Der en institution med mange medarbejdere, tiltag og visioner, og er derfor afhængige af møder til koordinering, samarbejde og planlægning.

Vi er i et tæt institutionssamarbejde i Skovgården (Balle), og bliver på den måde en stor organisation med mange fælles referenceområder. Skovgården afholder AMIR- og MEDmøder sammen, og er på skift i de 4 institutioner.

Hverdagen i Dalhaven rummer derfor møder på kryds og tværs, med interne og eksterne samarbejdspartnere.

Dalhaven har mindst 1 gang om måneden personalemøde, som er placeret uden for åbningstiden. Et personalemøde som oftest er for Dalhavens personale, men som også nogen gange afholdes som institutionspersonalemøde for hele Skovgården eller fyraftensmøde i kommunens regi.

Hver tirsdag afholdes der i Dalhaven stuemøder eller teammøder på skift. Hver gruppe har ca. 1 møde pr. måned. Disse møder afholdes i institutionens åbningstid, og vi hjælper derfor hinanden på tværs af huset med at passe Dalhavens børn.

Dalhaven afholder ugentligt intern kollegial supervision, hvor der ligeledes hjælpes på tværs i huset med pasning af børn.

Desuden er der møder i Dalhaven med eksterne samarbejdspartnere bl.a. PPL: psykolog, talpædagog, fysioterapeut, VISO ol, sammen med forældre.

Forældremøde afholdes 1 gang om året med valg til forældrebestyrelsen.

 

Legetøjspolitik

Politikken angående legetøj i Dalhaven.

Vi beslutter ud fra børnene og deres behov om man må medbringe legetøj eller ej.

Det betyder at I forældre i perioder, vil opleve forskellige ordninger i de forskellige grupper.

Der kan derfor være stuer, hvor børnene gerne må medbringe legetøj hjemmefra og stuer hvor børnene ikke må og dette kan skifte.

Der kan være stuer hvor der er en legetøjsdag i en periode eller at der på tavlen står: ”På mandag må I tage legetøj med”.

Der kan være et enkelt barn eller flere, der har uhensigtsmæssig udvikling i forhold til at håndtere medbragt legetøj i det sociale samvær med andre børn.

Det kan være svært at dele det legetøj børnene har med hjemmefra eller de finder en tryghed i denne, så man ikke kan være en del af fællesskabet.

Vi vil til enhver tid gerne være i dialog med jer om de beslutninger vi tager og argumenterer der for.

Når du går gennem lågen til Dalhaven og går ad stien langs den sorte liggehal, kommer du ind på den store legeplads, hvor alle børnehavegrupperne har deres egen indgang og garderobe.

Kl. ca. 9.00 har vi tradition for at den enkelte børnehavegruppe holder samling. Det gør vi for at skabe tryghed, fællesskab og overskuelighed for børnene i gruppen.

Om formiddagen arbejdes der med både åbne og lukkede grupper. Åbne grupper, er når børnene færdes frit i huset, hvilket blandt andet giver børnene mulighed for at danne relationer på tværs i huset. Lukkede grupper bruges for eksempel når den enkelte gruppe vælger pædagogiske aktiviteter der kræver mere ro og fordybelse.

Hver gruppe ligger op til et torv til fælles brug og huset har også et motorikrum, der tilsammen kan tilfredsstille børnenes mange forskellige behov for leg og udfoldelse.

Udenfor er den "Store legeplads" indrettet med legeredskaber og skov med plads til udfoldelse og udvikling.

 

Ved ankomst til Dalhaven, gennem lågen, ligger vuggestueafdelingen direkte til venstre, hvor vi har vores egen indgang fra den "Lille legeplads".

For at skabe tryghed, overskuelighed og nærvær for vores 56 børn, er de fordelt i 4 basisgrupper. Hvoraf Lærkerne, Musvitterne og Mejserne er blandet med mini, mellem børn i alderen 6 måneder til ca. 2,5 år. De er tilknyttet Heden (Torv 3).

Uglerne er vores maxi børn fra vuggestuen, med op 16 børn i alderen ca. 2-3 år. Deres stue ligger op mod torv 1, dog med egen indgang.

Grupperne og vores fælles torv er indrettet, så de kan tilfredsstille børnenes mange forskellige behov, og torvet gør, at vi har god plads til leg og udfoldelse.

Udenfor er Hedens legeplads indrettet med legeredskaber for vuggestuebørnene. Mejsestuen og Musvitstuen har også direkte adgang til et lille uderum. 

I vuggestuen åbner vi på Hedens Torv og ca. kl. 7.30 trækker Uglerne ned til deres stue. Om eftermiddagen trækker Uglerne igen ned på Heden ca. 15.0-15.45. Vi samarbejder med børnehaven om at lukke ned og afslutte dagen.

Der vil være tilknyttet  faste voksne på hver stue, de voksne har et bredt samarbejde stuerne imellem og hjælper hinanden i dagligdagen.

Vi tilbyder desuden en opstartssamtale, hvor vi vil fortælle om vuggestuelivet, praktiske ting, dagsrytme og høre om jeres barns behov i forhold til mad, søvn mm.

Efter barnet ca. har gået 3-5 måneder i vuggestuen tilbyder vi en forældresamtale, hvor vi vil fortælle om hvordan barnet trives hos os i vuggestuen og vi vil gerne høre hvordan I har oplevet opstarten. Har I brug for en snak inden, vil der altid være mulighed for dette.

I samarbejde med de voksne fra de tre stuer flytter barnet fra Heden op til Uglerne omkring 2,5 års alderen. Tidspunktet for overflytningen afhænger af det flow der er fra Uglestuen til børnehaven. I samarbejde med forældrene er der en overlevering (samtale) mellem Heden og Uglerne.

Inden de starter på Uglestuen vil de løbende deltage i deres aktiviteter, så overgangen vil blive så tryg så muligt for barnet. Personalet vil samarbejde i hele vuggestuen omkring børnene.

På Uglestuen sættes der fokus på selvhjulpenhed, bl.a. ved børnene øver sig i selv at tage tøj og sko på, deltager aktivt i måltiderne, f.eks. med borddækning, selv øse mad op osv.

Der vil også sættes fokus på relationer og venskaber, da børnenes sociale udvikling går fra parallelege mod rollelege. De hjælpes med at finde venskaber og hjælpes i gang med små lege ud fra børnenes interesser.

Børnene på Uglestuen vil også komme på tur i nærområdet, her øver vi trafiksikkerhed, går 2 og 2 hånd i hånd, og oplever hvad der sker i området omkring vuggestuen. Turene har desuden fokus på den motoriske-, sproglige udvikling og børnene vil møde naturen i de forskellige årstider.

Når børnene på Uglestuen nærmere sig de 3 år vil vi oftere gå på besøg i børnehaven, så overgangen mellem vuggestue og børnehave blive mere kendt og trykt for barnet.

Dalhaven tilbyder desuden en forældresamtale, hvor forældre, vuggestuepædagog og børnehavepædagog mødes for at samarbejde omkring overgangen mellem vuggestue og børnehave.

I Dalhaven har personalet i vuggestuen siden 2014 arbejdet med at højne det gode vuggestueliv. I Dalhaven har vi valgt at have en aldersopdelt vuggestue. Dvs. når jeres barn når til en bestemt alder og har brug for nye og flere udfordringer, så rykker det videre op til Uglestuen.

Vi mener at aldersopdelte stuer vil være med til at højne læringen hos børnene, da de hver især får plads og ro til at udvikle sig.

Aldersopdelte stuer vil ligeledes give plads til at være ”stor” uden at man skal vise hensyn til de ”yngste”, fx når man hopper eller tumler og omvendt de ”yngste” får plads til at undersøge og udforske ”verden” i deres eget tempo uden forstyrrelser fra de ældste.

Vi voksne vil desuden fokusere på at målrette de pædagogiske aktiviteter, så de netop passer til børnegruppen og det enkelte barn. Stuerne arbejder også ud fra de 6 læreplanstemaer.

 

Et godt og tillidsfuldt samarbejde mellem forældre og det pædagogiske personale har en positiv indvirkning på barnets udvikling og tilknytning til vuggestuen/børnehaven.

Dalhaven tilbyder forældresamtaler ca. 3-4 måneder efter barnets start. Ved overgang fra Heden til Uglerne, samt ved overgang fra Uglerne til børnehave. Desuden tilbyder børnehaven en før-skole samtale ved behov ca. et halvt år inden skolestart.

Men da vi værdsætter den daglige dialog højt, vil der derudover altid være mulighed for, at aftale tid til en samtale hvis I ønsker det. Ligesom vi henvender os til jer, hvis vi finder, at vi har behov for en samtale.

3 mdr.'s samtalen

 • Barnets trivsel; er barnet/familien faldet til i vuggestuen/børnehaven?
 • Fungerer dagligdagen for barnet?
 • Specielle hensyn?
 • Barnets generelle udvikling samt basale og udviklingsmæssige behov.
 • Forventninger afstemt.
 • Sprogvurderingen – TRAS (Tidlig Registrering Af Sprogudvikling) indgår som en mulig del af samtalen.

Før-skole samtalen (ved behov)

 • Barnets modenhed contra skolestart (socialt samspil, koncentration, modtagelse af kollektiv besked, indlæring og motorisk udfoldelse).
 • På hvilke punkter skal vi i samarbejde, forældre og børnehave, understøtte barnet det sidste halve år?
 • Snak om hvilke punkter vi, forældre og børnehave, bliver enige om, at videregive til skolen for at skabe en god overgang.
 • Der udarbejdes i fællesskab med forældrene et overleveringsskema igennem Hjernen & Hjertet - Trivsel på tværs.

 

I Dalhaven lægger vi stor vægt på, at børnene får en sund og varierede kost. Anne Marie er kostansvarlig i Dalhaven og laver noget dejligt sundt mad til os alle i Dalhaven. Huda assisterer i køkkenet. 

Bestyrelses har udarbejdet en kostpolitik gældende for hele Skovgården, som selvfølgelig også følges af Dalhaven. 

 

Det pædagogiske tilsyn er ét ud af flere tilsynsformer i Dagtilbud i Silkeborg Kommune. Det pædagogiske tilsyn udføres af forvaltningen både i kommunale, selvejende og private daginstitutioner.

Det pædagogisk tilsyn har to overordnede funktioner; at kontrollere og udvikle den pædagogiske kvalitet i dagtilbuddet. Rammen for pædagogisk tilsyn i Silkeborg Kommune udarbejdes af forvaltningen, således der er sammenhæng med de fælles kommunale indsatser daginstitutionerne arbejder med.

I de kommunale daginstitutioner udføres tilsynet hvert år i skiftende børnehuse. Hermed sikres, at alle børnehuse får minimum et tilsyn hvert andet år. Tilsynsrapporterne for de kommunale institutioner vil efter tilsynet blive offentliggjort på deres lokale hjemmesider.

Se seneste tilsynsrapport for Børnehuset Dalhaven

 

Hanne Skaarup

Institutionsleder

+4551896720

Hanne.Skaarup@silkeborg.dk

Daginstitutionen Skovgården

En institution i Silkeborg Kommune

Kontakt