Skip til hoved indholdet
  Hjem Daginstitutionen Skovgården

Daginstitutionen Skovgården

Velkommen til Daginstitutionen Skovgården

Daginstitutionen Skovgården, Balle ligger i det nordlige Silkeborg og består af 4 børnehuse: Dalhaven, Balle Natur Børnehus, Balle Børnehus og Børnehuset Birksvej.

 
De 4 børnehuse

Balle Børnehus

Balle Børnehus er beliggende på Balle Torv og består af 2 huse, der er sammenhængende ved de to legepladser, der støder op til hinanden. Vuggestuen er normeret op til 33 børn fordelt på 3 stuer og børnehaven normeret op til 88 børn fordelt på 3 stuer og naturbus.

Husene er bygget i 1977-79

Balle Naturbørnehus

Balle Naturbørnehus har adresse på Balle Torv 8 og består af 2 huse, der ligger tæt på hinanden, kaldet ”Huset” og ”Hytten”.

Der er normeret op til 90 børn fordelt på 3 stuer og naturbus. Samt 2 2 vuggestuegrupper i henholdsvis Hytten  og Huset på 13 og 14 børn.

Huset er bygget i 1977 som fritidshjem og blev ændret til børnehave i 1991. Hytten er kommet til senere.

Dalhavens Børnehus

Dalhavens Børnehus har adresse på Daltoften 6-8, med normering op til 88 børnehavebørn og op til 56 vuggestuebørn.

Huset er bygget i 1981 og udvidet i 2007-2008.

Børnehuset Birksvej

Børnehuset Birksvej har adressse på Birksvej 1, med en normering på 72 børnehavebørn fordelt på 3 stuer og 30 vuggestuebørn fordelt på 2 stuer. 

Huset er bygget i 2022.

Læs mere om Daginstitutionen Skovgaarden

I Silkeborg Kommunes beredskabsplan finder du de planer, medarbejdere skal bruge, hvis der opstår en alvorlig og uventet hændelse.

I Silkeborg Kommune er der udarbejdet fælles aftaler om, hvad man gør som medarbejder og leder hvis der sker et uheld eller man står i en pludselig situation, som kræver hurtig handling.

Disse indsatsplaner kan findes her:

Beredskabsplaner - Delplaner for Børne og Familieafdelingen

For at være beredt på sådanne situationer, er det væsentligt at alle børnehus har:

 • Evakueringsplan
 • En plan for kommunikation til forældrene
 • En plan for etablering af nødpasning

Skovgården har en forældrevalgt bestyrelse, som arbejder inden for rammerne af Dagtilbudsloven.
 
Forældrebestyrelsen vælges på forældremødet, der afholdes om efteråret. Bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode på 2 år, mens suppleanter vælges for 1 år.

Bestyrelsen i Skovgården består af:

 • 8 repræsentanter for forældrene, fordelt på 2 fra hver enhed
 • 4 repræsentanter for personalet, fordelt på 1 fra hver enhed
 • 1 daglig leder, der er på skift ved hvert møde
 • 1 institutionsleder

Bestyrelsen beskæftiger sig med de overordnede principper for hele daginstitutionen Skovgården. Sådanne principper kan blandt andet være principper for det pædagogiske arbejde i institutionen og principper for lokalt samarbejde med frivillige.

Bestyrelsen mødes min. 4 gange pr. år. Dagsordenen for møderne udarbejdes i samarbejde mellem bestyrelsesformand og institutionsleder. Ved møderne skrives referat, som efterfølgende offentliggøres Aula.

Som forældre er I altid vedkomne til kontakte bestyrelsesformanden eller næstformanden omkring emner, der er vigtige for jer. Dermed kan vi i fællesskab arbejde for, at vores børn får den bedste hverdag i Skovgården. .

Forældreaktivitetsudvalg

I hver af de 4 børnehuse har vi et forældreaktivitetsudvalg.

Formålet med udvalget er at støtte op om institutionens traditioner ved tilbyde praktisk hjælp fx at organisere, købe ind eller hjælpe til ved eks. sommerfester, julearrangement, arbejdsdage (legeplads).

Udvalgene vælges i det enkelte børnehus på det årlige forældremøde i efteråret.

Der afholdes et opstartsmøde i januar, hvor daglig leder +  evt. bestyrelsesrepræsentant deltager, for at udarbejde et årshjul for aktiviteter det kommende år, som involverer og evt. afholdes af forældreaktivitetsudvalget.

Efter aftale kan der holdes aktiviteter uden for åbningstid, eks. fotografering.

I forældrebestyrelsen er det besluttet, at de arrangementer, forældreaktivitetsudvalget arrangerer, skal foregå omkostningsfrit. Dvs. der ikke må opkræves penge fra forældrene til sommerfester eller andre begivenheder. Dog må der gerne opkræves penge for at dække omkostninger til fx øl og vand. Der er ikke lagt selvstændig økonomi ud til udvalget, men fra institutionens side betales der eks. drikke til arbejdsdag.

Forretningsorden 

Forretningsorden redegører for følgende punkter:

Bestyrelsesmøder
Referater
Bestyrelsesarbejdet

Forretningsorden for Skovgården

Ansøgning til Fonde

Guideline for ansøgning af fonde 
I Danmark er der mange muligheder for at søge diverse fonde om tilskud til både små og store projekter i danske institutioner.

Generelt er det en fornøjelse at få nye indspark til projekter/initiativer, som kan bidrage til nye spændende tiltag – både fra personale og forældre.

Som udgangspunkt kan alle søge om tilskud til projekter fra sådanne fonde – både såvel bestyrelsen, personalet som forældre.

Et økonomisk bidrag til et spændende projekt kan som udgangspunkt virke som en god ide, for på den måde at få ekstra midler til nye tiltag. Dog er det i den forbindelse vigtigt at have for øje, at et fondstilskud ofte er forbundet med mange formalia og administrative krav. Ikke kun i forbindelse med selve ansøgningen, men især i høj grad under selve projektforløbet og som afslutning herpå.

Som følge heraf, er det derfor vigtigt, at man ikke på eget initiativ begynder at søge om tilskud til projekter/initiativer i Skovgården eller i det enkelte børnehus. Baggrunden herfor er, at enkeltpersoner meget sjældent selv kan bære de formalia og administrative krav som sådanne tilskud medfører, og dermed ikke selv kan bære tilskuddet hjem. Såfremt et tilskud hjemtages, vil det ofte betyde, at personalet i Skovgården skal bidrage med mange ressourcer til at gennemføre tiltaget, og sådanne ressourcer kan ikke forventes at være til stede uden forudgående aftale herom.

Derfor:

Hvis man som bestyrelse, personale eller forældre får kendskab til tilskudsmuligheder, som kunne være spændende og relevante for Skovgården som helhed eller et af børnehusene, skal man altid først forelægge sin idé for institutionslederen Hanne Skaarup.

Her kan man tage en drøftelse af muligheden for tilskud, projektets indhold og ressource kravene.

Hvis det i samråd med Hanne Skaarup viser sig at projektet/initiativet er realiserbart, vil man sammen med Hanne Skaarup planlægge og aftale, hvorledes tilskuddet ansøges, og hvis tilskuddet hjemtages, hvorledes projektet/initiativet gennemføres.

Bestyrelsen, Skovgården
November 2016

Læs mere om vores politikker for alkohol, kost, snore og udeliv.

Alkoholpolitik

Et stort alkoholforbrug kan have omfattende sociale, sundhedsmæssige og økonomiske omkostninger – for den enkelte, for børn, familier og for samfundet. Ca.20% af danskerne har et højrisikoforbrug af alkohol – og her findes ingen sociale gradienter; de bedre bemidlede drikker lige så meget som de mindrebemidlede. Vi ved at alkoholproblemer i familien har stor indflydelse på barnets trivsel og udvikling og efterlader spor langt op i voksenlivet.

Som daginstitution er vi forpligtet til at forholde os til alkoholproblematikker i familien og er opmærksomme på, at det påvirker barnets trivsel og udvikling. Samtidig er det forældrebestyrelsens holdning at der fortsat skal signaleres et normalt og sundt forhold til alkohol.

I Skovgården forholder vi os til alkohol på følgende måde:

 • Ved startsamtale bliver forældre spurgt ind til alkoholproblematik på lige fod med fysisk eller psykisk sygdom/sårbarhed, skilsmisse, tab af vigtige personer, handicap m.v. 
 • Ved mistanke om alkoholproblematikker i familien talesættes dette overfor en eller begge forældre og de informeres om hvor familien kan få hjælp. 
 • Til sommerfester og lignende arrangementer kan forældre medbringe alkoholiske drikke til eget forbrug. Der er ikke mulighed for at købe alkohol af hverken børnehuset eller forældreaktivitetsudvalget.

Kostpolitk

 Sunde, mættende og velsmagende måltider prioriteres højt i Skovgården, da disse måltider og gode måltidsoplevelser har stor betydning for børns sundhed, maddannelse og trivsel. Det pædagogiske personale er rollemodeller for børnene, også når det gælder måltider. Ved måltidet er der fokus på, at børnene øver sig i at være selvhjulpne, og det pædagogiske personale støtter børnene i at udvikle sunde spisevaner og nysgerrighed på mad. 

I hvert børnehus er ansat en kostansvarlig med ernæringsfaglig baggrund. Alle kostansvarlige efter-stræber at servere måltider med udgangspunkt i de officielle kostråd, prioriterer økologi, i det omfang det er muligt, og er jævnligt på kurser i eksempelvis bæredygtig madlavning, årstidsbestemte og plante-baserede måltider. 

Det praktiske: 

Skovgården består af fire børnehuse med vuggestue og børnehave. 

 • I vuggestuen får børnene serveret formiddagsmad, frokost og eftermiddagsmad. 
 • I børnehaven serveres formiddagsmad og frokost. 

I børnehaven er formiddagsmåltidet valgfrit for børnene, men personalet er opmærksom på, hvis nogle børn skal til bordet pga. manglende morgenmad eller andet. Børn i børnehaven medbringer egen madpakke til eftermiddagsmål-tider. Vi opfordrer til, at madpakkens indhold kan håndteres af børnene alene, hvilket betyder, at man som forældre åbner fx en ostehaps og lignede, inden den puttes i madpakken. Personalet blander sig ikke i madpakkens indhold, men der opfordres til, at madpakken indeholder sunde fødevarer som eksempelvis fuldkornsbrød, frugt og grønt. Find evt. inspiration til en sund og varieret madpakke i pjecen ”Gi’ madpakken en hånd” 

Udarbejdet af Skovgårdens Bestyrelse februar 2024 

I børnehusene består formiddags- og eftermiddagsmad typisk af fuldkornsbrød/-bolle med årstidens frugt eller grønt.

På en typisk uge består frokost af en suppe og/eller grøddag, rugbrødsdage samt en dag med varm mad - ofte en vegetarret. Alle frokostmåltider serveres med grønt enten i retten eller som tilbehør. Hvis børnene er på bustur, kan frokostmåltidet af praktiske årsager være anderledes.

Der serveres vand til alle måltider, og alle børn skal medbringe egen drikkedunk.

Særlige hensyn:
Hvis der foreligger en lægeerklæring på allergi eller andre ernæringsmæssige hensyn, vil den kostansvarlige selvfølgelig tage hensyn til dette. 

Sukkerpolitik – så lidt sukker som muligt: 
I Skovgården begrænses forbruget af sukker i dagligdagen. Kun ved særlige højtider f.eks. fastelavn, påske, sommerfest og jul er der tradition for lidt sødt. Børnene må ikke medbringe slik, tyggegummi eller lignende i vuggestue eller børnehave.

Børnefødselsdage med mindre sukker: 
Hvis barnet ønsker at medbringe noget i forbindelse med sin fødselsdag, skal det aftales med det pædagogiske personale. Giv også gerne den kostansvarlige besked, så køkkenet kan vurdere om den medbragte mad kan erstatte eller supplere et af måltiderne. Dette er for at begrænse madspild.

 •  Børnehave: Familien skal begrænse mængden af sukker. Slik, kage, is, juice og lignende må kun serveres i begrænset omfang.
 •  Vuggestue: I vuggestuen har vi fokus på, at der minimeres på sukkerindholdet. Der betyder, at vi frabeder os slik, kage, is, juice og lignende og opfordrer familien til at medbringe                  f.eks. boller, pølsehorn og frugt/frugtsnacks, som kan erstatte eller supplere formiddagsmaden.

Såfremt der er spørgsmål eller undren til kosten eller kostpolitikken i Skovgården, kan der rettes henvendelse til det pågældende børnehus’ daglige leder.

Snorepolitik

Retningslinier for snore og elastiksnore i jakker, huer og vanter:
Vi har besluttet, at vi ikke vil have:

 • Snore i huer
 • Snore i vanter
 • Snore i overtøj og regntøj
 • Halstørklæder

Såfremt vi ser overtøj, huer, vanter med snore m.m., vil vi lægge det væk og dermed give Jer muligheden for, enten selv at fjerne snoren eller sende andet med. Det betyder dermed også, at tøjet ikke må forefindes i garderoben.

Vær derfor opmærksomme på, at når I fremover køber tøj til vuggestue brug, så vælg det uden snorerne.
Forslag til alternativer: Halsedisse, elefanthuer (tykke vinterhuer eller tynde bomuldshuer).

Disse retningslinier virker måske drastiske, men er lavet ud fra forebyggelsestanken.

Udepolitik

Udeliv er en naturlig del af børnenes liv i vores daginstitutioner. Børnehavebørnene er dagligt på legepladsen. De er på ture i nærmiljøet og i skoven. Fælles for udelivet i daginstitutionerne er, at vi tager udgangspunkt i den sammenhængende Børne- og Ungepolitik.

 

 

Alle børn kan havne i yderzoner af fællesskabet, både børn med store udfordringer og de børn, som i perioder kan være på yderkanten af fællesskaberne. Det har betydning, at vi gennem forskellige metoder kan sikre, at vi hurtigt opfanger disse børn og skaber rum for udvikling i gode relationelle og inkluderende børnemiljøer.
 
Vores opgave er:

 • At sørge for at alle børn oplever sig som en del af fællesskabet både i de små miljøer og i større sammenhæng.
 • At vores værdier afspejler et fællesskab, hvor alle mødes anerkendende og bliver set som den de er.
 • At alle børn har mulighed for at indgå og udvikle sig i relation med andre.
 • At vi i vores pædagogik tager udgangspunkt i de forskellige kontekster og læringsmiljøer der viser sig og at vi gør det muligt at skabe gode inkluderende miljøer.

Når vi arbejder med gode fællesskaber for børnene ser vi forældrene som en vigtig medspiller.

Et godt, åbent og tillidsfuldt samarbejde mellem forældre og det pædagogiske personale skaber de bedste betingelser for børnene.

Inklusionspædagoger
Helle Jørgensen og Louise Bak Hansen er ansat i Skovgården som Inklusionspædagoger. Deres funktioner er at være med til at sikre en tidlig indsats overfor børn/børnegrupper i udsatte positioner.

Fx via:

 • Iagttagelser, sparring og vejledning til det pædagogiske personale
 • Forløb med udvalgte børn/børnegrupper i hverdagen.
 • Deltagelse i hverdagen med fokus på guidning i børnefællesskaber.
 • Udarbejdning af handleplaner, indstillinger m.v. i samarbejde med det pædagogiske personale
 • Deltage i relevante forældresamtaler 

Det er Daginstitutionens pædagogiske personales opgave, at støtte, lede og udfordre børnene.
 
Børnene er i høj grad med skabere af denne læring, ved at være undersøgende og aktive. Legen tillægges en central betydning for læring.

Som institution er det vores opgave, at skabe mulighed for børns forskellige læringsrum. Vi kan som voksne ”gå foran” med en voksenskabt læring. Vi kan ”gå ved siden af”, hvor læringen er voksenstøttet med stor indflydelse fra børnene. Derudover kan vi ”gå bag”, hvor læringen sker i leg og spontane oplevelser.

Læreplanerne er endvidere et pædagogisk værktøj der skal sikre en løbende udvikling i de pædagogiske overvejelser. De er med til at sikre, at vi når hele vejen rundt om barnet, at barnet får en alsidig udvikling og at barnet bliver anerkendt som den det er. 

Institutions aktiviteter vil som udgangspunkt altid blive planlagt, så børn med særlige behov bliver inkluderet. Det er vores opgave, at støtte disse børns læring og skabe mulighed for, at de kan deltage i børnehavens fællesskab. For børn med særlige behov laves handleplaner med udgangspunkt i læreplanerne. Også her er der stor fokus på forældresamarbejdet.

I Serviceloven er der opsat seks temaer, som dagtilbuddene skal arbejde systematisk med læring ud fra.

 

I Daginstitutionen Skovgården arbejder vi ud fra de politiske udmeldte kvalitetsmål. Vi har i hvert børnehus udarbejdet planer for børnehusenes virke og pædagogiske læreplaner.
 
Daginstitutionen Skovgården vil kendes på:

 • At det er rare huse at komme til for børn, forældre og personale
 • At det er huse der prioriterer forældresamarbejdet højt, således at vi arbejder med tætte relationer til hjemmet
 • At det er huse, der giver børnene plads til at udvikle sig i samspil med andre og ud fra deres egne forudsætninger, og oplever, at være en del af et fællesskab
 • At børn oplever glæden ved at lære nye ting og mestrer at kunne f.eks.: gå i gang med at lege selv, selv at tage tøj af og på, gå på toilet selv, at føle sig værdifuld også i den større sammenhæng
 • At børnene bliver ansvarlige over for hinanden, og overfor tingene i deres hus inde og ude
 • At personalet giver børnene omsorg, er nærværende og er anerkendende i deres tilgang til dem

Det er vores ønske at give børnene så vidde rammer og dermed lysten til at følge egne ideer, dette dog under ansvar for og hensyntagen til andre og de enkelte regler, vi har for vores huse.

Tværgående samarbejde er væsentligt, når børn skifter mellem tilbud eller hvis der er bekymring for et barns trivsel og udvikling.
 
De kommunale dagtilbud i Silkeborg har et fast samarbejde med de andre lokale dagtilbud og skoler for at understøtte en god overgang for alle.

Desuden arbejder alle kommunale dagtilbud med Trivsel på Tværs, som omfatter et tæt samarbejde med forældre og andre faggrupper, hvis der er bekymring for et barn. Alle dagtilbud har faste kontaktpersoner i Pædagogisk Praksis og Læring, i Familierådgivningen og i Sundhedsplejen. Dagtilbuddet vil altid aftale det med forældrene, før de henvender sig til andre faggrupper om et barn.

 • Trivsel på Tværs
 • Pædagogisk Praksis og Læring
 • Familierådgivningen
 • Sundhedspleje
 • Dagplejen

Den tilknyttede sundhedsplejerske i Dalhaven er sundhedsplejerske Monica V. Jensen som kan træffes på MonikaValerie.Jensen@silkeborg.dk

Skovgården har et samarbejde med Balle Skolen.

Daginstitutionen Skovgården

En institution i Silkeborg Kommune

Kontakt